Inburgering

Inburgering

InburgeringscursusBinnen het vreemdelingenrecht zijn er veel momenten dat getoetst wordt of er wordt voldaan aan inburgeringseisen.
Het begint al bij het aanvragen van een MVV (visum voor lang verblijf) in het buitenland. Op dat moment moet men het examen “inburgering in het buitenland” met goed gevolg afleggen op de Nederlandse ambassade.
Lees meer over inburgering in het buitenland>>>

Ook bij het verkrijgen van bepaalde verblijfsvergunningen (bijvoorbeeld voor voortgezet verblijf) moet men voldoen aan inburgeringsvereisten.

Tot slot moet men om te kunnen naturaliseren voldoen aan inburgeringsvereisten.

Er zijn veel regels, net zoveel uitzonderingen en vaak veranderen de regels en de jurisprudentie.
Ook hier is het daarom verstandig bij problemen professionele rechtsbijstand in te roepen,

Verblijfsvergunning ingetrokken

Intrekking verblijfsvergunning

Helaas komt het ook voor dat een verblijfsvergunning weer wordt ingetrokken. Dit kan gebeuren omdat niet meer wordt voldaan aan het verblijfsdoel (u heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw partner, maar u woont niet meer bij uw partner), omdat de IND van mening is dat u uw hoofdverblijf heeft verplaatst (dat u niet meer in Nederland woont) of omdat u verdacht wordt van fraude of een strafbaar feit. Ook hier is het belangrijk dat u direct een gespecialiseerde advocaat inschakelt. Het verlies van uw verblijfsvergunning heeft immers grote gevolgen.

Mensenhandel en huiselijk geweld

Mensenhandel en huiselijk geweld

stop huiselijk geweldSlachtoffers van mensenhandel worden door de mensenhandelaren ingezet in de prostitutie of soms ook voor arbeid. Er is een speciale regeling voor slachtoffers van mensenhandel. Advocatenkantoor Swart voldoet ook aan de deskundigheidseisen om slachtoffers van mensenhandel bij te staan.

Ook als u slachtoffer bent van huiselijk geweld kunt u als u aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verblijfsvergunning buitenschuld

Buitenschuld 

vreemdelingenadvocaat GroningenSoms lukt het niet Nederland te verlaten. Niet omdat u niet wilt, maar omdat het niet kan. In dat geval wordt (in uitzonderingssituaties) een verblijfsvergunning verstrekt omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld mensen die geboren zijn als burger van de Sovjet-Unie en die in geen enkele nieuwe voormalige Sovjet-staat als onderdaan worden gezien of aan staatloze Palestijnen die nergens worden toegelaten.

Verblijf om medische redenen

Medische behandeling

verblijfsvergunning medische behandeling advocaatJe wenst het niemand toe, maar soms is iemand te ziek om Nederland te verlaten. In dat geval is het mogelijk uitstel van vertrek te vragen. De IND toetst in dat geval of er sprake zal zijn van een medische noodsituatie op korte termijn bij het staken van de behandeling en als dit het geval is wordt gekeken of behandeling mogelijk is in het land van herkomst. Ook wordt getoetst of de vreemdeling kan reizen of dat hier speciale voorzieningen voor moeten worden getroffen.

Om deze aanvraag te kunnen indienen moet u de volgende formulieren (laten) invullen en ondertekenen:

Na één jaar uitstel van vertrek kan een verblijfsvergunning voor medische behandeling worden aangevraagd. Na in totaal drie jaar kan een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf worden aangevraagd.

EU recht verblijfsvergunning

EU-recht

EU-recht advocaat GroningenBurgers van de Europese Unie (dus met de nationaliteit van een van de lidstaten) mogen werken in elk EU-land zonder dat zij hiervoor een verblijfsvergunning hoeven aan te vragen. Hun familieleden kunnen een verblijfskaart aanvragen.

Meestal leidt dit niet tot problemen. Als u toch problemen ervaart of vragen heeft over uw mogelijkheden, neem dan contact op.

Gezinshereniging verblijf bij partner of kind

Gezinshereniging en artikel 8 EVRM

family reunificationOok als het Chavez-arrest geen oplossing biedt, is het mogelijk gezinshereniging te vragen.

Wonen uw gezinsleden nog in het buitenland dan kunt u voor hen een MVV (visum voor lang verblijf) aanvragen. Wonen zij al in Nederland dan is het een stuk lastiger omdat er niet makkelijk vrijstelling wordt gegeven van de verplichting dat zij met een MVV Nederland binnen moeten reizen.

Om in aanmerking te komen voor een MVV moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Dit kan soms ingewikkeld zijn.
Ook zijn er soms problemen met het verlengen van de verblijfsvergunning, of dreigt de vergunning te worden ingetrokken omdat u niet langer aan de voorwaarden voldoet. Het is dan van belang  deskundig advies te vragen, zodat u goed op de hoogte bent van uw rechten.

Verblijf bij uw Nederlandse kind Chavez procedure

Verblijf bij uw Nederlandse kind (“Chavez”)

chavez gezinsherenigingAls u zelf geen verblijfsvergunning heeft, maar uw kinderen wel de Nederlandse nationaliteit bezitten dan is het ook mogelijk een Europese verblijfskaart aan te vragen.
Als de verzorgende ouder geen verblijfsvergunning krijgt zouden de Nederlandse kinderen immers gedwongen worden de EU met deze ouder te verlaten? Dit zou in strijd zijn met de rechten die zij als EU-burgers hebben.

Als uw Nederlandse kinderen in het buitenland wonen met een verzorgende ouder, dan is het mogelijk voor deze verzorgende ouder via een vereenvoudigde procedure een visum aan te vragen, dit visum wordt een “faciliterend visum” genoemd.

Nederlander worden of naturalisatie

Naturalisatie

Om Nederlander te worden moet u aan een aantal regels voldoen. Deze regels zijn vrij strikt. Meestal kan de gemeente waar u woont u goed voorlichten en u verder helpen. Soms ontstaan er problemen. Bijvoorbeeld omdat u niet meer in het bezit bent van een paspoort uit uw land van herkomst. De IND kan dan het verzoek afwijzen. Ook hier kan bezwaar tegen worden gemaakt.

Video van de IND: Hoe word je Nederlander?>>>