Advocaat Vreemdelingenrecht

Verblijfsvergunning

Om in Nederland te kunnen wonen is het belangrijk dat u over de juiste papieren beschikt. Zonder verblijfsvergunning loopt u tegen problemen aan en kunt u geen stabiel leven in Nederland opbouwen.
Het vreemdelingenrecht is erg ingewikkeld. Er zijn veel regels en veel uitzonderingen. Juist omdat uw verblijfsrecht van grote invloed is op uw leven, is het verstandig contact te zoeken met een gespecialiseerde advocaat als u tegen problemen aanloopt.

Advocatenkantoor Swart is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Met al meer dan 20 jaar ervaring kan ik u goed adviseren over uw mogelijkheden. Advocatenkantoor Swart ligt centraal in de binnenstad van Groningen. Cliënten komen vanuit het hele land (en zelfs buitenland) voor rechtshulp en bijstand.

Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

EU-recht

EU-recht advocaat GroningenBurgers van de Europese Unie (dus met de nationaliteit van een van de lidstaten) mogen werken in elk EU-land zonder dat zij hiervoor een verblijfsvergunning hoeven aan te vragen. Hun familieleden kunnen een verblijfskaart aanvragen.

Meestal leidt dit niet tot problemen. Als u toch problemen ervaart of vragen heeft over uw mogelijkheden, neem dan contact op.

Chavez-arrest

Als u zelf geen verblijfsvergunning heeft, maar uw kinderen wel de Nederlandse nationaliteit bezitten dan is het ook mogelijk een Europese verblijfskaart aan te vragen.
Als de verzorgende ouder geen verblijfsvergunning krijgt zouden de Nederlandse kinderen immers gedwongen worden de EU met deze ouder te verlaten? Dit zou in strijd zijn met de rechten die zij als EU-burgers hebben.

Als uw Nederlandse kinderen in het buitenland wonen met een verzorgende ouder, dan is het mogelijk voor deze verzorgende ouder via een vereenvoudigde procedure een visum aan te vragen, dit visum wordt een fasciliterend visum>>>  genoemd.

Zijn uw partner en uw kinderen al in Nederland? Dan vraagt u met dit formulier de verblijfskaart aan aanvraagformulier IND >>>

Gezinshereniging en artikel 8 EVRM

Ook als het Chavez-arrest geen oplossing biedt, is het mogelijk gezinshereniging te vragen.

Wonen uw gezinsleden nog in het buitenland dan kunt u voor hen een MVV (visum voor lang verblijf) aanvragen. Wonen zij al in Nederland dan is het een stuk lastiger omdat er niet makkelijk vrijstelling wordt gegeven van de verplichting dat zij met een MVV Nederland binnen moeten reizen.

Om in aanmerking te komen voor een MVV moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Dit kan soms ingewikkeld zijn.
Ook zijn er soms problemen met het verlengen van de verblijfsvergunning, of dreigt de vergunning te worden ingetrokken omdat u niet langer aan de voorwaarden voldoet. Het is dan van belang  deskundig advies te vragen, zodat u goed op de hoogte bent van uw rechten.

Medische behandeling

verblijfsvergunning medische behandeling advocaatJe wenst het niemand toe, maar soms is iemand te ziek om Nederland te verlaten. In dat geval is het mogelijk uitstel van vertrek te vragen. De IND toetst in dat geval of er sprake zal zijn van een medische noodsituatie op korte termijn bij het staken van de behandeling en als dit het geval is wordt gekeken of behandeling mogelijk is in het land van herkomst. Ook wordt getoetst of de vreemdeling kan reizen of dat hier speciale voorzieningen voor moeten worden getroffen.

Om deze aanvraag te kunnen indienen moet u de volgende formulieren (laten) invullen en ondertekenen:

Lees hier hoe je het stap voor stap aanpakt >>>

Na één jaar uitstel van vertrek kan een verblijfsvergunning voor medische behandeling worden aangevraagd. Na in totaal drie jaar kan een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf worden aangevraagd.

Buitenschuld

vreemdelingenadvocaat GroningenSoms lukt het niet Nederland te verlaten. Niet omdat u niet wilt, maar omdat het niet kan. In dat geval wordt (in uitzonderingssituaties) een verblijfsvergunning verstrekt omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld mensen die geboren zijn als burger van de Sovjet-Unie en die in geen enkele nieuwe voormalige Sovjet-staat als onderdaan worden gezien of aan staatloze Palestijnen die nergens worden toegelaten.

Mensenhandel en huiselijk geweld

Slachtoffers van mensenhandel worden door de mensenhandelaren ingezet in de prostitutie of soms ook voor arbeid. Er is een speciale regeling voor slachtoffers van mensenhandel. Advocatenkantoor Swart voldoet ook aan de deskundigheidseisen om slachtoffers van mensenhandel bij te staan.

Ook als u slachtoffer bent van huiselijk geweld kunt u als u aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning.

Inburgering

Binnen het vreemdelingenrecht zijn er veel momenten dat getoetst wordt of er wordt voldaan aan inburgeringseisen.
Het begint al bij het aanvragen van een MVV (visum voor lang verblijf) in het buitenland. Op dat moment moet men het examen “inburgering in het buitenland” met goed gevolg afleggen op de Nederlandse ambassade.
Lees meer over inburgering in het buitenland>>>

Ook bij het verkrijgen van bepaalde verblijfsvergunningen (bijvoorbeeld voor voortgezet verblijf) moet men voldoen aan inburgeringsvereisten.

Tot slot moet men om te kunnen naturaliseren voldoen aan inburgeringsvereisten.

Er zijn veel regels, net zoveel uitzonderingen en vaak veranderen de regels en de jurisprudentie.
Ook hier is het daarom verstandig bij problemen professionele rechtsbijstand in te roepen.

Intrekking verblijfsvergunning

Helaas komt het ook voor dat een verblijfsvergunning weer wordt ingetrokken. Dit kan gebeuren omdat niet meer wordt voldaan aan het verblijfsdoel (u heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw partner, maar u woont niet meer bij uw partner), omdat de IND van mening is dat u uw hoofdverblijf heeft verplaatst (dat u niet meer in Nederland woont) of omdat u verdacht wordt van fraude of een strafbaar feit. Ook hier is het belangrijk dat u direct een gespecialiseerde advocaat inschakelt. Het verlies van uw verblijfsvergunning heeft immers grote gevolgen.

Inreisverbod

Als de IND van mening is dat de vreemdelingenwet niet goed is nagevolgd of dat u een strafbaar feit heeft gepleegd kan de IND besluiten een inreisverbod op te leggen. Hiertegen kunnen rechtsmiddelen worden ingesteld.

Naturalisatie

Om Nederlander te worden moet u aan een aantal regels voldoen. Deze regels zijn vrij strikt. Meestal kan de gemeente waar u woont u goed voorlichten en u verder helpen. Soms ontstaan er problemen. Bijvoorbeeld omdat u niet meer in het bezit bent van een paspoort uit uw land van herkomst. De IND kan dan het verzoek afwijzen. Ook hier kan bezwaar tegen worden gemaakt.

beslistermijn overschreden INDWachten op een beslissing

Heeft u een aanvraag gedaan bij de IND maar laat het antwoord te lang op zich wachten?
U kunt de IND in gebreke stellen. Zo krijgt u sneller antwoord. Soms is het in deze gevallen ook mogelijk dat u een schadevergoeding ontvangt.
Hier kunt u zien wat de beslistermijn is >>>
Is dit bij u het geval, twijfelt u of komt u er zelf niet uit?
Neem dan contact met mij op zodat ik u kan bijstaan in deze procedure.


Contact

gratis advocaat Groningen vreemdelingenrechtBij al uw vreemdelingrechtelijke problemen wordt u professioneel en betrokken bijgestaan door Advocatenkantoor Swart. U kunt een afspraak maken op het kantoor in Groningen of bellen voor persoonlijk advies.

De hierboven genoemde problemen komen het meest voor, maar ook bij andere vreemdelingrechtelijk problemen kan ik u helpen.
Asielrecht is hier een uitzondering op. Voor de asielprocedure kunt u niet bij mij terecht. Ik ben gespecialiseerd in het reguliere vreemdelingenrecht.

Indien nodig en mogelijk zal tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor u worden geprocedeerd.
Neem contact op voor een gratis eerste gesprek, zodat we samen uw mogelijkheden kunnen bespreken.